آقای عراقچی! مصادره ۲ میلیارد دلار پس از برجام، مصداق جنگ اقتصادی نیست؟

دلار Comments Off

آقای عراقچی! مصادره ۲ میلیارد دلار پس از برجام، مصداق جنگ اقتصادی نیست؟
فرضیه غلط پایان جنگ اقتصادی علیه ایران با برجام، اگر به سیاست‌گذاران دولت، خصوصا تصمیم‌گیران اقتصادی سرایت کند؛ باید شاهد بی‌تفاوتی نسبت به اقتصاد مقاومتی باشیم.

آقای عراقچی! مصادره ۲ میلیارد دلار پس از برجام، مصداق جنگ اقتصادی نیست؟

فرضیه غلط پایان جنگ اقتصادی علیه ایران با برجام، اگر به سیاست‌گذاران دولت، خصوصا تصمیم‌گیران اقتصادی سرایت کند؛ باید شاهد بی‌تفاوتی نسبت به اقتصاد مقاومتی باشیم.
آقای عراقچی! مصادره ۲ میلیارد دلار پس از برجام، مصداق جنگ اقتصادی نیست؟

فانتزی

Author

Back to Top