آیا ترامپ به دنبال آغاز جنگی است که بشریت را از روی کره زمین محو می کند؟

زمین Comments Off

آیا ترامپ به دنبال آغاز جنگی است که بشریت را از روی کره زمین محو می کند؟
“کشورهای جهان ما، جهان زیبای ما، کاملا از ما سوء استفاده کرده اند. … پس اگر آن ها با رفتاری دوستانه دچار نگرانی شوند، ما هم رابطه خوبی با این کشورها خواهیم داشت. اما اگر به شکل دوستانه ای دچار نگرانی باشند، این اتفاق خوبی است”.

آیا ترامپ به دنبال آغاز جنگی است که بشریت را از روی کره زمین محو می کند؟

“کشورهای جهان ما، جهان زیبای ما، کاملا از ما سوء استفاده کرده اند. … پس اگر آن ها با رفتاری دوستانه دچار نگرانی شوند، ما هم رابطه خوبی با این کشورها خواهیم داشت. اما اگر به شکل دوستانه ای دچار نگرانی باشند، این اتفاق خوبی است”.
آیا ترامپ به دنبال آغاز جنگی است که بشریت را از روی کره زمین محو می کند؟

مرکز فیلم

Author

Back to Top