ابوطالبی: خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک فرصت تاریخی برای ایران است

خبر مبارز 0 Comment

ابوطالبی: خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک فرصت تاریخی برای ایران است
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی را یک فرصت تاریخی برای ایران دانست و گفت: باید از این فرصت تازه نهایت بهره را برد.

ابوطالبی: خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک فرصت تاریخی برای ایران است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی را یک فرصت تاریخی برای ایران دانست و گفت: باید از این فرصت تازه نهایت بهره را برد.
ابوطالبی: خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک فرصت تاریخی برای ایران است

wolrd press news

Author

Leave a comment

Back to Top