ارقامی که به بازار هنر شوک وارد می‌کند/ دَرِ حراج به روی چه کسانی باز است؟

خبر مبارز Comments Off

ارقامی که به بازار هنر شوک وارد می‌کند/ دَرِ حراج به روی چه کسانی باز است؟
اعداد و ارقامی که در حراج‌ها جابه‌جا می‌شود، یک شوک بزرگ به بازار هنر است. از طرفی جای خوشحالی دارد که حراج آثار هنری در ایران با این سابقه کم توانسته در این عرصه حضور مستمر داشته باشد اما چه سقفی برای این اعداد تعیین شده است؟

ارقامی که به بازار هنر شوک وارد می‌کند/ دَرِ حراج به روی چه کسانی باز است؟

اعداد و ارقامی که در حراج‌ها جابه‌جا می‌شود، یک شوک بزرگ به بازار هنر است. از طرفی جای خوشحالی دارد که حراج آثار هنری در ایران با این سابقه کم توانسته در این عرصه حضور مستمر داشته باشد اما چه سقفی برای این اعداد تعیین شده است؟
ارقامی که به بازار هنر شوک وارد می‌کند/ دَرِ حراج به روی چه کسانی باز است؟

سپهر نیوز

Author

Back to Top