اسرائیل برای مقابله با تونل‌های حماس یک دیوار زیرزمینی اطراف غزه احداث می‌کند

زمین Comments Off

اسرائیل برای مقابله با تونل‌های حماس یک دیوار زیرزمینی اطراف غزه احداث می‌کند
روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک رسانه صهیونیستی از احداث یک دیوار زیرزمینی اطرا نوار غزه برای مقابله با حفر تونلهای حماس خبر داد.

اسرائیل برای مقابله با تونل‌های حماس یک دیوار زیرزمینی اطراف غزه احداث می‌کند

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک رسانه صهیونیستی از احداث یک دیوار زیرزمینی اطرا نوار غزه برای مقابله با حفر تونلهای حماس خبر داد.
اسرائیل برای مقابله با تونل‌های حماس یک دیوار زیرزمینی اطراف غزه احداث می‌کند

دانلود فیلم جدید

Author

Back to Top