اعتراف تروریست‌های دستگیر شده در ایران: مورد حمایت عربستان و آمریکا بوده‌ایم

خبر مبارز Comments Off

اعتراف تروریست‌های دستگیر شده در ایران: مورد حمایت عربستان و آمریکا بوده‌ایم
یکی از این تروریست‌ها پس از دستگیری به علت شدت جراحات به هلاکت رسید و یک نفر دیگر در اختیار قرارگاه قدس جنوب شرق است

اعتراف تروریست‌های دستگیر شده در ایران: مورد حمایت عربستان و آمریکا بوده‌ایم

یکی از این تروریست‌ها پس از دستگیری به علت شدت جراحات به هلاکت رسید و یک نفر دیگر در اختیار قرارگاه قدس جنوب شرق است
اعتراف تروریست‌های دستگیر شده در ایران: مورد حمایت عربستان و آمریکا بوده‌ایم

تکنولوژی جدید

Author

Back to Top