انتقاد کلینتون از تصمیم دیوان عالی آمریکا علیه طرح جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی

خبر مبارز Comments Off

انتقاد کلینتون از تصمیم دیوان عالی آمریکا علیه طرح جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی
در بیانیه کلینتون در این باره آمده است: «تصمیمی که دیوان عالی امروز اتخاذ کرد و بن بست ناشی از آن، قابل پذیرش نیست و نشان می دهد اهمیت انتخاباتی که پیش رو داریم چقدر زیاد است.»

انتقاد کلینتون از تصمیم دیوان عالی آمریکا علیه طرح جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی

در بیانیه کلینتون در این باره آمده است: «تصمیمی که دیوان عالی امروز اتخاذ کرد و بن بست ناشی از آن، قابل پذیرش نیست و نشان می دهد اهمیت انتخاباتی که پیش رو داریم چقدر زیاد است.»
انتقاد کلینتون از تصمیم دیوان عالی آمریکا علیه طرح جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی

نفت آموزش پرورش دولتی

Author

Back to Top