اهمیت شهر فلوجه و ارزش آزادی آن

ارز Comments Off

اهمیت شهر فلوجه و ارزش آزادی آن
فلوجه که از دید بسیاری از تحلیلگران لانه تروریست‌‌ها خوانده می شد اینک بدون کمک خارجی به دست آحاد ملت عراق آزاد و به آشیانه امنی برای آزاد سازی موصل آخرین منطقه اشغالی تروریست‌های داعشی تبدیل شده است.

اهمیت شهر فلوجه و ارزش آزادی آن

فلوجه که از دید بسیاری از تحلیلگران لانه تروریست‌‌ها خوانده می شد اینک بدون کمک خارجی به دست آحاد ملت عراق آزاد و به آشیانه امنی برای آزاد سازی موصل آخرین منطقه اشغالی تروریست‌های داعشی تبدیل شده است.
اهمیت شهر فلوجه و ارزش آزادی آن

مرکز فیلم

Author

Back to Top