اینترنت نامحدود سقف‌دار شد/ تفکیک قیمت مصرف داخلی از خارجی

قیمت 0 Comment

اینترنت نامحدود سقف‌دار شد/ تفکیک قیمت مصرف داخلی از خارجی
عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP گفت: در مدل جدید سرویس اینترنت نامحدود، سقف مصرف منصفانه و تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی لحاظ شد.

اینترنت نامحدود سقف‌دار شد/ تفکیک قیمت مصرف داخلی از خارجی

عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP گفت: در مدل جدید سرویس اینترنت نامحدود، سقف مصرف منصفانه و تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی لحاظ شد.
اینترنت نامحدود سقف‌دار شد/ تفکیک قیمت مصرف داخلی از خارجی

car

Author

Leave a comment

Back to Top