بانک‌ها نرخ‌ سود تسهیلات را هم کاهش دهند/ دریافتی مدیران باید در صورت‌های مالی افشا شود

قیمت Comments Off

بانک‌ها نرخ‌ سود تسهیلات را هم کاهش دهند/ دریافتی مدیران باید در صورت‌های مالی افشا شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده، گفت: اگر بانک‌ها به موقع برای کاهش سود تسهیلات عکس‌العمل نشان ندهند بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد اما اگر نرخ تسهیلات را هم کاهش دهند، بانک مرکزی ورود نمی‌کند.

بانک‌ها نرخ‌ سود تسهیلات را هم کاهش دهند/ دریافتی مدیران باید در صورت‌های مالی افشا شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده، گفت: اگر بانک‌ها به موقع برای کاهش سود تسهیلات عکس‌العمل نشان ندهند بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد اما اگر نرخ تسهیلات را هم کاهش دهند، بانک مرکزی ورود نمی‌کند.
بانک‌ها نرخ‌ سود تسهیلات را هم کاهش دهند/ دریافتی مدیران باید در صورت‌های مالی افشا شود

فانتزی

Author

Back to Top