بیانیه ای درباره وضعیت عضویت ایران در سازمان شانگهای

خبر مبارز Comments Off

بیانیه ای درباره وضعیت عضویت ایران در سازمان شانگهای
سفارت ایران در ازبکستان اعلام کرد: موضوع عضویت دائم ایران در دستور کار سازمان همکاری شانگهای قرار دارد و به طور طبیعی مراحل رسمی خود را طی خواهد کرد.

بیانیه ای درباره وضعیت عضویت ایران در سازمان شانگهای

سفارت ایران در ازبکستان اعلام کرد: موضوع عضویت دائم ایران در دستور کار سازمان همکاری شانگهای قرار دارد و به طور طبیعی مراحل رسمی خود را طی خواهد کرد.
بیانیه ای درباره وضعیت عضویت ایران در سازمان شانگهای

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top