حادثه شهران قطعاً به دلیل رانش زمین رخ داده است/ رد وقوع هر گونه حادثه امنیتی

زمین Comments Off

حادثه شهران قطعاً به دلیل رانش زمین رخ داده است/ رد وقوع هر گونه حادثه امنیتی
سرپرست دادسرای جنایی تهران با رد وقوع هر گونه حادثه امنیتی در منطقه شهران گفت: انفجار روز جمعه قطعاً به دلیل رانش زمین رخ داده است.

حادثه شهران قطعاً به دلیل رانش زمین رخ داده است/ رد وقوع هر گونه حادثه امنیتی

سرپرست دادسرای جنایی تهران با رد وقوع هر گونه حادثه امنیتی در منطقه شهران گفت: انفجار روز جمعه قطعاً به دلیل رانش زمین رخ داده است.
حادثه شهران قطعاً به دلیل رانش زمین رخ داده است/ رد وقوع هر گونه حادثه امنیتی

سپهر نیوز

Author

Back to Top