خبری از وعده بسته‌های خروج از رکود دولت نشد/ بانک‌ها جناحی عمل می‌کند

خبر مبارز Comments Off

خبری از وعده بسته‌های خروج از رکود دولت نشد/ بانک‌ها جناحی عمل می‌کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشتت دیدگاه‌‌ها در تیم اقتصادی دولت گفت: وعده‌های ارائه بسته‌های سیاستی دولت برای خروج از رکود محقق نشد و دولتی‌ها در جذب منابع ضعیف عمل می‌کنند.

خبری از وعده بسته‌های خروج از رکود دولت نشد/ بانک‌ها جناحی عمل می‌کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشتت دیدگاه‌‌ها در تیم اقتصادی دولت گفت: وعده‌های ارائه بسته‌های سیاستی دولت برای خروج از رکود محقق نشد و دولتی‌ها در جذب منابع ضعیف عمل می‌کنند.
خبری از وعده بسته‌های خروج از رکود دولت نشد/ بانک‌ها جناحی عمل می‌کند

آلرژی و تغذیه

Author

Back to Top