درخواست تغییر کاربری 400 هکتار زمین بهانه‌ای برای دعوا/ واردات برنج به هیچ وجه مطرح نبوده است

زمین Comments Off

درخواست تغییر کاربری 400 هکتار زمین بهانه‌ای برای دعوا/ واردات برنج به هیچ وجه مطرح نبوده است
معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی گفت: دعوای بنده با نماینده آمل به خاطر درخواست غیرقانونی تغییر کاربری 400 هکتار زمین شمال برای فرودگاه بوده و به هیچ وجه بحث واردات برنج و یا اعتراض به آن نبوده است.

درخواست تغییر کاربری 400 هکتار زمین بهانه‌ای برای دعوا/ واردات برنج به هیچ وجه مطرح نبوده است

معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی گفت: دعوای بنده با نماینده آمل به خاطر درخواست غیرقانونی تغییر کاربری 400 هکتار زمین شمال برای فرودگاه بوده و به هیچ وجه بحث واردات برنج و یا اعتراض به آن نبوده است.
درخواست تغییر کاربری 400 هکتار زمین بهانه‌ای برای دعوا/ واردات برنج به هیچ وجه مطرح نبوده است

دانلود موزیک

Author

Back to Top