در کشور اصلاح‎طلب و اصول‎گرا نداریم، بلکه ضد انقلاب و انقلابی داریم / برخی مانند قوم حضرت موسی شده اند، هر کار نادرستی را به روحانیت نسبت می دهند / کدام روحانی حقوق 150 میلیونی گرفته؟

خبر مبارز Comments Off

در کشور اصلاح‎طلب و اصول‎گرا نداریم، بلکه ضد انقلاب و انقلابی داریم / برخی مانند قوم حضرت موسی شده اند، هر کار نادرستی را به روحانیت نسبت می دهند / کدام روحانی حقوق 150 میلیونی گرفته؟
امام جمعه اصفهان با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در حرم امام(ره)، گفت: سخنرانی‎های رهبر معظم انقلاب را گوش بدهید، اگر گوش ندهید بصیرت به دست نمی‎آورید و فریب می‎خورید و حتی امام خمینی(ره) را به طور صحیح نمی‎شناسید.ش

در کشور اصلاح‎طلب و اصول‎گرا نداریم، بلکه ضد انقلاب و انقلابی داریم / برخی مانند قوم حضرت موسی شده اند، هر کار نادرستی را به روحانیت نسبت می دهند / کدام روحانی حقوق 150 میلیونی گرفته؟

امام جمعه اصفهان با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در حرم امام(ره)، گفت: سخنرانی‎های رهبر معظم انقلاب را گوش بدهید، اگر گوش ندهید بصیرت به دست نمی‎آورید و فریب می‎خورید و حتی امام خمینی(ره) را به طور صحیح نمی‎شناسید.ش
در کشور اصلاح‎طلب و اصول‎گرا نداریم، بلکه ضد انقلاب و انقلابی داریم / برخی مانند قوم حضرت موسی شده اند، هر کار نادرستی را به روحانیت نسبت می دهند / کدام روحانی حقوق 150 میلیونی گرفته؟

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top