دولت اوباما مجوز خرید تسلیحات پیشرفته به ایران را بررسی می‌کند

خبر مبارز Comments Off

دولت اوباما مجوز خرید تسلیحات پیشرفته به ایران را بررسی می‌کند
یک پایگاه خبری آمریکایی به نقل از منابع آگاه، گزارش داد: دولت اوباما مسأله صدور مجوز برای فروش تجهیزات نظامی پیشرفته روسی به ایران را بررسی می‌کند.

دولت اوباما مجوز خرید تسلیحات پیشرفته به ایران را بررسی می‌کند

یک پایگاه خبری آمریکایی به نقل از منابع آگاه، گزارش داد: دولت اوباما مسأله صدور مجوز برای فروش تجهیزات نظامی پیشرفته روسی به ایران را بررسی می‌کند.
دولت اوباما مجوز خرید تسلیحات پیشرفته به ایران را بررسی می‌کند

آهنگ جدید

Author

Back to Top