دولت چه زمانی قرار است به فکر سیستم حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بیفتد؟

خبر مبارز Comments Off

دولت چه زمانی قرار است به فکر سیستم حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بیفتد؟
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به حادثه پیش آمده برای تعدادی از سربازان کشور گفت:‌ تا کی قرار است که مردم در جاده‌های کشور جان خود را از دست بدهند؟ دولت چه زمانی قرار است به فکر سیستم حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بیفتد.

دولت چه زمانی قرار است به فکر سیستم حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بیفتد؟

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به حادثه پیش آمده برای تعدادی از سربازان کشور گفت:‌ تا کی قرار است که مردم در جاده‌های کشور جان خود را از دست بدهند؟ دولت چه زمانی قرار است به فکر سیستم حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بیفتد.
دولت چه زمانی قرار است به فکر سیستم حمل و نقل جاده‌ای و ریلی بیفتد؟

موزیک جوان

Author

Back to Top