ربایش بیش از 900 غیر نظامی توسط داعش در شمال شرق حلب

خبر مبارز Comments Off

ربایش بیش از 900 غیر نظامی توسط داعش در شمال شرق حلب
یک خبرگزاری روس گزارش داد که عناصر داعش با یورش به چندین روستا در اطراف شهرهای «منبج و الباب» و شهرک «العسلیه» بیش از 900 شخص غیر نظامی را ربودند.

ربایش بیش از 900 غیر نظامی توسط داعش در شمال شرق حلب

یک خبرگزاری روس گزارش داد که عناصر داعش با یورش به چندین روستا در اطراف شهرهای «منبج و الباب» و شهرک «العسلیه» بیش از 900 شخص غیر نظامی را ربودند.
ربایش بیش از 900 غیر نظامی توسط داعش در شمال شرق حلب

سیستم اطلاع رسانی

Author

Back to Top