سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است

خبر مبارز Comments Off

سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است
یادگار امام (ره) در متنی که در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده است، شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی(ع) را تسلیت گفت.

سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است

یادگار امام (ره) در متنی که در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده است، شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی(ع) را تسلیت گفت.
سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است

باران فیلم

Author

Back to Top