فیلم/ سلاح روسی که تروریست‌ها را خاکستر می‌کند

خبر مبارز Comments Off

فیلم/ سلاح روسی که تروریست‌ها را خاکستر می‌کند
سامانه پوراتینو قادر به انهدام مساحتی بالغ بر 200 تا 400 متر مربع با یک بار شلیک است، به عبارت دیگر می‌تواند یک منطقه را به خاکستر تبدیل کند.

فیلم/ سلاح روسی که تروریست‌ها را خاکستر می‌کند

سامانه پوراتینو قادر به انهدام مساحتی بالغ بر 200 تا 400 متر مربع با یک بار شلیک است، به عبارت دیگر می‌تواند یک منطقه را به خاکستر تبدیل کند.
فیلم/ سلاح روسی که تروریست‌ها را خاکستر می‌کند

قرآن

Author

Back to Top