لابی آمریکایی حامی تحریم به شرکت‌های سوئدی درباره تجارت با ایران هشدار داد

خبر مبارز Comments Off

لابی آمریکایی حامی تحریم به شرکت‌های سوئدی درباره تجارت با ایران هشدار داد
گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که نقش مهمی در لابی‌گری برای تحریم ایران داشته، به شرکت‌های سوئدی درباره تجارت با ایران هشدار داد.

لابی آمریکایی حامی تحریم به شرکت‌های سوئدی درباره تجارت با ایران هشدار داد

گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که نقش مهمی در لابی‌گری برای تحریم ایران داشته، به شرکت‌های سوئدی درباره تجارت با ایران هشدار داد.
لابی آمریکایی حامی تحریم به شرکت‌های سوئدی درباره تجارت با ایران هشدار داد

فانتزی

Author

Back to Top