مدیرعامل بانک رفاه به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شد

خبر مبارز Comments Off

مدیرعامل بانک رفاه به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شد
علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه از سمت خود برکنار شد.

مدیرعامل بانک رفاه به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شد

علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه از سمت خود برکنار شد.
مدیرعامل بانک رفاه به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شد

پایگاه خبری مبارز

Author

Back to Top