نامدارزنگنه: فروش نفت تنها با دریافت یورو امکان‌پذیر است/وزارت نفت برنامه‌ای برای دو نرخی‌کردن بنزین ندارد

ارز Comments Off

نامدارزنگنه: فروش نفت تنها با دریافت یورو امکان‌پذیر است/وزارت نفت برنامه‌ای برای دو نرخی‌کردن بنزین ندارد

نامدارزنگنه: فروش نفت تنها با دریافت یورو امکان‌پذیر است/وزارت نفت برنامه‌ای برای دو نرخی‌کردن بنزین ندارد

نامدارزنگنه: فروش نفت تنها با دریافت یورو امکان‌پذیر است/وزارت نفت برنامه‌ای برای دو نرخی‌کردن بنزین ندارد

عکس

Author

Back to Top