وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی ایران و رشد ۱۰ برابری برداشت ها

زمین Comments Off

وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی ایران و رشد ۱۰ برابری برداشت ها
روز سوم از هفته صرفه جویی در مصرف آب، با عنوان ((آب، مدیریت و چالش های منابع آب زیرزمینی)) نام گذاری شده است. هر کدام از ما کم و بیش راجع به چالش های آب در جهان و ایران شنیده ایم. یکی از مهمترین ابعاد این بحران، بویژه در کشور ما، مسائل مربوط به آب زیرزمینی است. امروز (سوم تیرماه)، فرصت مناسبیست تا در این رابطه بیشتر بدانیم.

وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی ایران و رشد ۱۰ برابری برداشت ها

روز سوم از هفته صرفه جویی در مصرف آب، با عنوان ((آب، مدیریت و چالش های منابع آب زیرزمینی)) نام گذاری شده است. هر کدام از ما کم و بیش راجع به چالش های آب در جهان و ایران شنیده ایم. یکی از مهمترین ابعاد این بحران، بویژه در کشور ما، مسائل مربوط به آب زیرزمینی است. امروز (سوم تیرماه)، فرصت مناسبیست تا در این رابطه بیشتر بدانیم.
وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی ایران و رشد ۱۰ برابری برداشت ها

گروه تلگرام

Author

Back to Top