ورود مجلس به حادثه سقوط اتوبوس سربازان

خبر مبارز 0 Comment

ورود مجلس به حادثه سقوط اتوبوس سربازان
سقوط اتوبوس حامل سربازان وطن‌مان به دره و جان باختن 20 نفر از آنها حساسیت زیادی را در جامعه به دنبال داشته و برخی نمایندگان مجلس نیز برای روشن شدن ابعاد پنهان آن برنامه‌هایی دارند.

ورود مجلس به حادثه سقوط اتوبوس سربازان

سقوط اتوبوس حامل سربازان وطن‌مان به دره و جان باختن 20 نفر از آنها حساسیت زیادی را در جامعه به دنبال داشته و برخی نمایندگان مجلس نیز برای روشن شدن ابعاد پنهان آن برنامه‌هایی دارند.
ورود مجلس به حادثه سقوط اتوبوس سربازان

فانتزی

Author

Leave a comment

Back to Top