وزیر اطلاعات: تحلیل‌های اطلاعاتی باید عقل‌گرا باشد نه احساسات‌محور و نشات گرفته از حب و بغض

طلا Comments Off

وزیر اطلاعات: تحلیل‌های اطلاعاتی باید عقل‌گرا باشد نه احساسات‌محور و نشات گرفته از حب و بغض
وزیر اطلاعات گفت: تحلیل‌های اطلاعاتی باید عقل‌محور باشد، اگر خدایی نکرده تحلیل‌ها احساسات‌محور و نشات گرفته از حب و بغض و سلیقه‌ای باشد امنیت ملی با خطرات جدی مواجه خواهد شد.

وزیر اطلاعات: تحلیل‌های اطلاعاتی باید عقل‌گرا باشد نه احساسات‌محور و نشات گرفته از حب و بغض

وزیر اطلاعات گفت: تحلیل‌های اطلاعاتی باید عقل‌محور باشد، اگر خدایی نکرده تحلیل‌ها احساسات‌محور و نشات گرفته از حب و بغض و سلیقه‌ای باشد امنیت ملی با خطرات جدی مواجه خواهد شد.
وزیر اطلاعات: تحلیل‌های اطلاعاتی باید عقل‌گرا باشد نه احساسات‌محور و نشات گرفته از حب و بغض

تلگرام

Author

Back to Top