ولایتی: اقدام سردار سلیمانی درباره بحرین بسیار مهم بود

خبر مبارز Comments Off

ولایتی: اقدام سردار سلیمانی درباره بحرین بسیار مهم بود
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: آنچه سردار سلیمانی بعنوان مسئول سپاه قدس انجام داد کار بسیار مهمی بود و بدین معناست که جهان اسلام در قبال اقدام دولت بحرین ساکت نخواهد نشست.

ولایتی: اقدام سردار سلیمانی درباره بحرین بسیار مهم بود

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: آنچه سردار سلیمانی بعنوان مسئول سپاه قدس انجام داد کار بسیار مهمی بود و بدین معناست که جهان اسلام در قبال اقدام دولت بحرین ساکت نخواهد نشست.
ولایتی: اقدام سردار سلیمانی درباره بحرین بسیار مهم بود

آهنگ جدید

Author

Back to Top