پاکسازی کامل ارتفاعات راهبردی «الثرده» در دیرالزور سوریه

خبر مبارز Comments Off

پاکسازی کامل ارتفاعات راهبردی «الثرده» در دیرالزور سوریه
نیروهای گارد ریاست جمهوری سوریه به همراه عشایر استان دیرالزور توانستند ارتفاعات راهبردی «الثرده» مشرف به فرودگاه دیرالزور را کاملا پاکسازی کنند.

پاکسازی کامل ارتفاعات راهبردی «الثرده» در دیرالزور سوریه

نیروهای گارد ریاست جمهوری سوریه به همراه عشایر استان دیرالزور توانستند ارتفاعات راهبردی «الثرده» مشرف به فرودگاه دیرالزور را کاملا پاکسازی کنند.
پاکسازی کامل ارتفاعات راهبردی «الثرده» در دیرالزور سوریه

90ورزشی

Author

Back to Top