چمران الگوی یک مسلمان متدین مبارز و مطیع رهبری است/ دولت درباره حقوق‌های نجومی به مردم توضیح دهد

ارز Comments Off

چمران الگوی یک مسلمان متدین مبارز و مطیع رهبری است/ دولت درباره حقوق‌های نجومی به مردم توضیح دهد
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی گفت: در حالی که بیکاری و فقر و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پیکره اقتصاد کشور را رنج می‌دهد، دولت درباره حقوق‌های نجومی به مردم توضیح دهد.

چمران الگوی یک مسلمان متدین مبارز و مطیع رهبری است/ دولت درباره حقوق‌های نجومی به مردم توضیح دهد

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی گفت: در حالی که بیکاری و فقر و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پیکره اقتصاد کشور را رنج می‌دهد، دولت درباره حقوق‌های نجومی به مردم توضیح دهد.
چمران الگوی یک مسلمان متدین مبارز و مطیع رهبری است/ دولت درباره حقوق‌های نجومی به مردم توضیح دهد

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top