۲۶دستگاه متولی فرهنگ پاسخ دهند که بودجه‌ها را چه می‌کنند/فرافکنی مسئولان به‌جای پذیرش مسئولیت/در مبارزه با فساد، پیشگیری و مقابله باید توأمان باشند

ارز Comments Off

۲۶دستگاه متولی فرهنگ پاسخ دهند که بودجه‌ها را چه می‌کنند/فرافکنی مسئولان به‌جای پذیرش مسئولیت/در مبارزه با فساد، پیشگیری و مقابله باید توأمان باشند
دادستان تهران گفت: 26 دستگاه متولی فرهنگ در کشور باید پاسخ دهند که بودجه‌ها را چه می‌کنند چرا در حوزه‌های مراجعه به ماهواره‌ها آمار بالایی داریم و چرا فیلم‌هایی در دهه فجر تولید می‌شود که مروج ارزش‌های غیراخلاقی است?

۲۶دستگاه متولی فرهنگ پاسخ دهند که بودجه‌ها را چه می‌کنند/فرافکنی مسئولان به‌جای پذیرش مسئولیت/در مبارزه با فساد، پیشگیری و مقابله باید توأمان باشند

دادستان تهران گفت: 26 دستگاه متولی فرهنگ در کشور باید پاسخ دهند که بودجه‌ها را چه می‌کنند چرا در حوزه‌های مراجعه به ماهواره‌ها آمار بالایی داریم و چرا فیلم‌هایی در دهه فجر تولید می‌شود که مروج ارزش‌های غیراخلاقی است?
۲۶دستگاه متولی فرهنگ پاسخ دهند که بودجه‌ها را چه می‌کنند/فرافکنی مسئولان به‌جای پذیرش مسئولیت/در مبارزه با فساد، پیشگیری و مقابله باید توأمان باشند

فانتزی

Author

Back to Top